Bassarabia Boulevard

Studie bytového komplexu v Bukurešti, Rumunsko
bassarabia-boulevard